P R O B L E M Y  W C Z E S N E J  E D U K A C J I


ISSUES IN EARLY EDUCATION
O NAS

        Celem "Problemów Wczesnej Edukacji. Issues in Early Education" jest wypełnienie luki występującej na rynku pedagogicznym w czasopismach dotyczących działalności przedszkola i klas początkowych. Istniejące tytuły mają w głównej mierze charakter instruktażowo-metodyczny i popularno-naukowy. Doceniając znaczenie tego typu publikacji, proponujemy kwartalnik (do czerwca 2011r. półrocznik), który zawierać będzie artykuły naukowo-krytyczne, także związane z praktyką pedagogiczną. Pragniemy w ten sposób włączyć się w nurt badań nad dzieciństwem i wczesną edukacją, który na świecie rozwija się w sposób bardzo dynamiczny i wywiera znaczący wpływ na myślenie o kulturze, społeczeństwie i instytucjach oświatowych. Czasopismo indeksowane w bazach (Indexed in): Index Copernicus; The Central and Eastern European Online Library (CEEOL); The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH); Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Polish Ministry of Science and Higher Education). Aktualna punktacja: MNiSW – 9,00; ICV – 6,06.